This Theme Supports a Custom FrontPage

Konflikt w zespole

Konflikt w zespole

Pod pojęciem konfliktu rozumie się każdą taką sytuację, której źródła tkwiące w człowieku i/lub jego otoczeniu, wzbudzają w nim silne napięcie i motywują go do zachowań mających na celu usunięcie tego stanu. Konflikt to sprzeczność dążeń, niezgodność interesów czy poglądów, antagonizm, spór, zatarg. Źródła konfliktów: – brak komunikacji lub wadliwaWięcej oKonflikt w zespole[…]