O mobbingu słów kilka…

Co to jest – Mobbing w pracy?

Mobbing jest zjawiskiem społecznym polegającym na nękaniu w sytuacji pracy przez osobę przełożoną lub współpracowników. Mobberem może być jednostka lub grupa. Mobbing to odmiana przemocy psychicznej, mającej na celu zastraszenie, poniżenie, izolację z grupy za pomocą metod kreowania „kozła ofiarnego”.

Mobbing zazwyczaj nie przybiera form otwartej, jawnej agresji,posługuje się środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów współpracy i poprawności społecznej.

Skutki mobbingu są zawsze negatywne, dla ofiary, bowiem traci ona wysoką samoocenę, pogarsza się jakość jej życia, nie tylko zawodowego, ale również prywatnego, jest narażona na szereg zaburzeń psychicznych oraz psychosomatycznych. Miewa skłonność do izolacji i ograniczania kontaktów społecznych. Również społeczności, w których występuje mobbing nie funkcjonują prawidłowo, dominuje w nich manipulacja i zła komunikacja a pracownicy funkcjonują w dużym poczuciu zgrożenia swojej pozycji zawodowej.

Objawy

Przejawy mobbingu są następujące:

 • próby  upokorzenia, wyśmiania, zniesławienia, poniżenia;
 • próby pomniejszenia samooceny, podważanie kompetencji, utrudnianie pracy, nieuzasadniona krytyka, powierzanie awykonalnych zadań przekraczających kompetencje i zasoby; nadmierne kontrolowanie; dyskredytowanie osiągnięć;
 • raniące żarty, sarkazm, ironia, krytykowanie wyglądu zewnętrznego;
 • zastraszanie poprzez aluzje lub zakamuflowane  komunikaty sugerujące  zagrożenie pozycji zawodowej bądź społecznej w pracy, a nawet jej poczucia bezpieczeństwa fizycznego;
 • izolowanie i utrudnianie kontaktu ze współpracownikami;
 • budzenie poczucia winy bazujące na mgliście wytyczonych kryteriach pracy, zasadach, oczekiwaniach                                                                     


Obwinianie ofiary mobbingu, oprócz bezpośredniej formy słownej, może przybierać postać:

 • formy przemocy ekonomicznej: obcinanie premii, nagród, podwyżek, awansów;
 • zmuszania jej do zostawania po godzinach.


Przyczyny

 • Zła komunikacja w miejscu pracy.
 • Bardzo wysoki poziom rywalizacji wśród współpracowników.
 • Atmosfera zagrożenia pozycji zawodowej.
 • Wysoki poziom frustracji.
 •  Złe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Leczenie

 • Warsztaty psychologiczne na żywym organizmie firmy.
 • Szkolenia dla pracowników, psychoedukacja.
 • Integracja czyli stawarzanie i pogłębianie, budowanie relacji pomiędzy pracownikami.

Co więcej, pojęcie mobbingu jest wpisane w „Kodeks Pracy” (Art. 943 Mobbing § 1.)

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy

Poniżej znajdziesz kilka błędów, które często popełniają osoby poddawane mobbingowi. Sprawdź, które z nich dotyczą Ciebie i postaraj się zmienić swoje zachowanie, ponieważ tak długo jak go nie zmienisz, będziesz ofiarą zaistniałej sytuacji, zamiast panem swojego losu.

Nie umiesz się odezwać, gdy szef lub inny współpracownik ma do Ciebie pretensję i przeważnie milczysz dając mu tym samym „ciche przyzwolenie” na kolejne reprymendy

Zgadzasz się na wszystkie propozycje swojego przełożonego, nawet jak uważasz je za absolutnie bezsensowne. Postępując w ten sposób dajesz swojemu szefowi odczuć, że jest mądrzejszy od Ciebie, że nie masz własnego zdania, a tym samym, że ma prawo nad Tobą górować.

Nie prowadzisz dokumentacji (notuj, nagrywaj, zbieraj dowody!), którymi będziesz mógł się podeprzeć w Sądzie Pracy.

Dla „świętego spokoju” godzisz się ze wszystkim , nawet jeśli z tego powodu narażasz na szwank swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, a w najlepszym wypadku finanse.

Do psychologa lub psychiatry wstydzisz się pójść, w obawie przed wyśmianiem. Nic bardziej błędnego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *